Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Algemeen/toepasselijkheid.

Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en alle overeenkomsten tussen Moerman Stofferingen en koper/opdrachtgever, de wederpartij van Moerman Stofferingen, waarop Moerman Stofferingen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Moerman Stofferingen en koper/opdrachtgever zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van koper/opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden, nietig zou zijn of vernietigd wordt, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en zal het betreffende beding in overleg Moerman Stofferingen en koper/opdrachtgever onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes.

Alle aanbiedingen en offertes, daaronder begrepen uitgegeven prospectussen, prijslijsten en bescheiden, zijn uiterlijk veertien dagen geldig en geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Een individuele aanbieding/offerte aan koper/opdrachtgever bindt Moerman Stofferingen uitsluitend indien deze schriftelijk is gedaan en indien koper/opdrachtgever deze voor afloop van de daarin genoemde expiratiedatum aanvaardt. De aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de door koper/opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, technische beschrijvingen e.d., van de juistheid waarvan Moerman Stofferingen mag uitgaan. De in de aanbiedingen en offertes vermelde prijzen hebben slechts betrekking op die leveringen en/of werkzaamheden welke uitdrukkelijk in de aanbieding zijn omschreven en zijn exclusief btw en andere belastingen en accijnzen, tenzij anders is aangegeven.

 

Artikel 3 :Monsters en modellen.

Indien door Moerman Stofferingen een model of monster is getoond of verstrekt aan koper/opdrachtgever, dan stemt de zaak overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding. Bij stalen is altijd sprake van aanduiding.

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomsten.

Overeenkomsten komen tot stand door een schriftelijke bevestiging door de directie van Moerman Stofferingen of door een werknemer aan wie procuratie is verleend dan wel door de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht en onder de opschortende voorwaarde dat uit de door Moerman Stofferingen in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardigheid van koper/opdrachtgever blijkt. Moerman Stofferingen is gerechtigd van koper/opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen en is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomsten op te schorten tot aan haar verzoek is voldaan.
Koper/opdrachtgever is aan de door of namens hem gegeven opdracht gebonden en is gehouden bij annulering of wijziging van de opdracht de door Moerman Stofferingen ontstane schade, waaronder gemaakte kosten, winstderving, renteverlies, etc.. te vergoeden.
Koper/opdrachtgever is aan de door of namens hem gegeven opdracht gebonden en is gehouden bij annulering of wijziging van de opdracht de door Moerman Stofferingen ontstane schade, waaronder gemaakte kosten, winstderving, renteverlies, etc.. te vergoeden.

 

Artikel 5: Prijzen.

Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van materialen, lonen e.d. geldend op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst en zijn tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld af fabriek, werkplaats of magazijn en exclusief btw en overige belastingen, accijnzen, etc. De prijzen gelden exclusief aflevering, tenzij anders is overeengekomen. Indien door koper/opdrachtgever een bestelling wordt gedaan zonder dat daarbij door Moerman Stofferingen uitdrukkelijk een prijs is genoemd dan wordt door Moerman Stofferingen de op het tijdstip van de uitvoering de geldende prijs in rekening gebracht. Indien Moerman Stofferingen met koper/opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt is zij desalniettemin na ommekomst van een termijn van veertien dagen na de totstandkoming van de
overeenkomst gerechtigd tot verhoging van de prijs indien de kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaan. Moerman Stofferingen zal deze verhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis brengen van koper/opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhoging in totaal meer dan tien procent van de overeen gekomen prijs exclusief btw bedraagt is koper/opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, mits hij zulks onverwijld na kennisgeving van de prijsverhoging schriftelijk aan Moerman Stofferingen mededeelt. Koper/opdrachtgever heeft in geval van ontbinding van de overeenkomst of annulering geen recht op schadevergoeding.

 

Artikel 6: Levering.

Tenzij anders overeengekomen geschied levering af fabriek, werkplaats of magazijn van Moerman Stofferingen, zulks ter keuze van Moerman Stofferingen. Koper/opdrachtgever dient zich derhalve desgewenst tegen schade aan de zaken die ontstaan na het verlaten van de fabriek, werkplaats of magazijn van Moerman Stofferingen te verzekeren. Een overeengekomen levertijd is nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient koper/opdrachtgever Moerman Stofferingen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. In ieder geval is aan de leveringsplicht voldaan indien Moerman Stofferingen de verkochte/herstelde zaken op het met koper/opdrachtgever overeengekomen tijdstip en de overeengekomen locatie heeft aangeboden, waarbij het rapport van degene die voor het vervoer heeft gezorgd als bewijs zal gelden. Indien vertraging ontstaat doordat omstandigheden zich wijzigen en/of benodigde materialen niet tijdig aan Moerman Stofferingen geleverd worden wordt de levertijd verlengt met de tijdsduur van deze vertraging. De levertijd wordt eveneens met de tijd gedurende welke koper/opdrachtgever enig aan Moerman Stofferingen verschuldigd bedrag nadat dit openbaar is geworden onbetaald heeft gelaten. Bij overschrijding van de aangegeven levertijden zal koper/opdrachtgever nimmer de te leveren zaak kunnen weigeren of de overeenkomst eenzijdig kunnen ontbinden of enige krachtens deze overeenkomst op hem rustende verplichting mogen weigeren na te komen. Evenmin kan overschrijding van de aangegeven levertijd leiden tot schadevergoeding of boete, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Het is Moerman Stofferingen toegestaan verkochte/herstelde zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien zaken in gedeelten geleverd
worden is Moerman Stofferingen bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Moerman Stofferingen is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen overeengekomen is indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

 

Artikel 7: Reclames.

De koper/opdrachtgever dient de gekochte/herstelde zaken zo spoedig als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient hij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord, te weten of de juiste zaken zijn geleverd, of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen en of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dan wel, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper/opdrachtgever deze binnen zeven dagen na aflevering schriftelijk aan Moerman  Stofferingen te melden. Niet zichtbare gebreken dient de koper/opdrachtgever binnen zeven doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Moerman Stofferingen.

 

Artikel 8: Beëindigen van de Overeenkomst.

De vorderingen van Moerman Stofferingen op de koper/opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan Moerman Stofferingen omstandigheden ter kennis komen die Moerman Stofferingen goede grond geven te vrezen dat de koper/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen of indien Moerman Stofferingen de koper/opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In genoemde gevallen is Moerman Stofferingen bevoegd de verdere uitvoering van overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Moerman Stofferingen om schadevergoeding te vorderen.
Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materia(a)l(en) waarvan Moerman Stofferingen zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst niet meer in
redelijkheid kan worden gevergd, is Moerman Stofferingen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 9: Overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakomen van de verbintenis verhinderen en die niet aan Moerman Stofferingen toe te rekenen zijn. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: weer, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, stakingen in het bedrijf van Moerman Stofferingen of in bedrijven waarvan Moerman Stofferingen voor de nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzien stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Moerman Stofferingen afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
Moerman Stofferingen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Moerman Stofferingen haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden levering- en andere verplichtingen van Moerman Stofferingen opgeschort. Indien de periode waardoor overmacht nakoming van de verplichtingen door Moerman Stofferingen niet mogelijk is langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een geval van verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Moerman Stofferingen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper/opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid.

Voor gebreken in de geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in het artikel omtrent “Garantie” in deze voorwaarden.
Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Moerman Stofferingen beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Moerman Stofferingen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of schade door bedrijfsstagnatie. Moerman Stofferingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Moerman Stofferingen is uitgegaan van de door koper/opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Moerman Stofferingen is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en /of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van koper/opdrachtgever. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden
niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Moerman Stofferingen of haar ondergeschikten. In dat geval zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan driemaal het bedrag van de koopsom/overeenkomst.

 

Artikel 11: Garantie.

Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staat Moerman Stofferingen in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken gedurende een periode van één maand na levering. Ten aanzien van gebreken welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen wordt geen garantie gegeven.
Alle gebreken waarvan koper/opdrachtgever bewijst dat zij binnen voornoemde garantietermijn zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de constructie dan wel ten gevolge van een gebrekkige afwerking of door gebruik van slecht materiaal zullen kosteloos door Moerman Stofferingen worden hersteld. Koper/opdrachtgever dient te alle tijde Moerman Stofferingen in de gelegenheid te stellen een eventueel gebrek te herstellen; elke verhindering doet aanspraken op grond van dit artikel vervallen.
Op door Moerman Stofferingen door derden betrokken materialen en/of zaken wordt door Moerman Stofferingen niet meer garantie verstrekt dan aan Moerman Stofferingen door desbetreffende leverancier c.q. fabrikant wordt gegeven. Moerman Stofferingen kan er voor kiezen de zaak terug te nemen met restitutie van de koopsom of de zaak vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Koper/opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk. De zaken waarvan de garantie wordt ingeroepen mogen door koper/opdrachtgever slechts worden teruggezonden na voorafgaande toestemming van Moerman Stofferingen. Zaken welke worden teruggezonden doch niet defect worden bevonden zullen op kosten van koper/opdrachtgever worden teruggezonden waarbij deze tevens verschuldigd wordt de kosten van de door Moerman Stofferingen naar aanleiding van de klacht ingestelde onderzoeken. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig of onjuiste behandeling of onkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens koper/opdrachtgever zelf of derden blijven buiten garantie.
Het beweerdelijk niet nakomen van Moerman Stofferingen van haar garantieverplichtingen ontslaat koper/opdrachtgever niet van de verplichtingen welke voortvloeien uit enige met Moerman Stofferingen gesloten overeenkomst.

 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud.

Moerman Stofferingen blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 13: Betaling.

Tenzij anders is overeengekomen dient betaling  plaats te vinden voor levering. Bij opdrachten vanaf € 1.500,-- exclusief btw dient 50% van het factuurbedrag als vooruitbetaling direct bij aanvang van de overeengekomen werkzaamheden te worden betaald en 50% voor levering. Betalingen via Internet dienen 3 dagen voor levering te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van Moerman Stofferingen. Als koper/opdrachtgever niet aan de voornoemde betalingsvoorwaarden voldoet is hij in verzuim; hij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,25% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper/opdrachtgever zullen de verplichtingen van de koper/opdrachtgever direct opeisbaar zijn. Door koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 14: Incassokosten.

Indien de koper/opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen is dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is hij verschuldigd de buitengerechtelijke kosten berekend volgens het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien Moerman Stofferingen aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke executiekosten komen eveneens.

 

Artikel 15: Vrijwaringen.

Koper/opdrachtgever vrijwaart Moerman Stofferingen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten uit hoofde van intellectuele eigendom op de door koper/opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 16: Geschillen.

Op elke overeenkomst tussen Moerman Stofferingen en de koper/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Moerman Stofferingen en koper/opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de sector Kanton van de Rechtbank behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Moerman Stofferingen haar woonplaats heeft. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen partijen kiezen voor een andere wijze van geschilbeslechting.

 

Gedeponeerd onder inschrijfnummer 27303382 bij de Kamer van Koophandel te Haaglanden.